پروژه انبار دارویی بقیه الله

انبار دارویی

پروژه راه اندازی انبار دارویی بقیة الله

انبار دارویی

توانمندی

9 ماه

زمان اجراء (ماه)

1300 متر

ساندویچ پانل سقف و دیوار

بیمارستان بقیة الله

کارفرما

مشخصات تکمیلی پروژه