پروژه بوستان

تجاری

پروژه بازسازی سقف بوستان

تجاری

توانمندی

12 ماه

زمان اجراء (ماه)

2500 متر

ساندویچ پانل سقف و دیوار

مهندس وضعی

کارفرما

مشخصات تکمیلی پروژه