پروژه پتروشیمی فراراب

صنعتی-تولیدی

پروژه راه اندازی و تأسیس فراراب

صنعتی-تولیدی

توانمندی

2 ماه

زمان اجراء (ماه)

6800 متر

ساندویچ پانل سقف و دیوار

فراراب پیشتاز

کارفرما

مشخصات تکمیلی پروژه

تصاویر پروژه