پروژه ساتراپ

سالن تولید

پروژه پپسی ساتراپ دینا

سالن تولید

توانمندی

4 ماه

زمان اجراء (ماه)

13400 متر

ساندویچ پانل سقف و دیوار

ساتراپ دینا

کارفرما

مشخصات تکمیلی پروژه