پروژه طراوت خودرو نوین

صنعتی-تولیدی

پروژه راه اندازی طراوت خودرو نوین

صنعتی-تولیدی

توانمندی

8 ماه

زمان اجراء (ماه)

6000 متر

ساندویچ پانل سقف

طراوت خودرو نوین

کارفرما

صنعتی-تولیدی

توانمندی

2 ماه

زمان اجراء (ماه)

6800 متر

ساندویچ پانل سقف و دیوار

فراراب پیشتاز

کارفرما

مشخصات تکمیلی پروژه

مشخصات تکمیلی پروژه