پروژه سوله زندیه

سالن تولید

پروژه راه اندازی سوله زندیه طراحی و اجراء

سوله صنعتی

توانمندی

5 ماه

زمان اجراء (ماه)

3900 متر

ساندویچ پانل سقف و دیوار

آقای زندیه

کارفرما

مشخصات تکمیلی پروژه