اسلایدر

مرکز فروش ساندویچ پانل

نوع پانلنوع ورقنوع فومضخامت فومقیمت
دیواریگالوانیزهپلی اورتان (PU)2cmتماس بگیرید
سقفیگالوانیزهپلی اورتان (PU)2cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزهپلی اورتان (PU)3cmتماس بگیرید
سقفیگالوانیزهپلی اورتان (PU)3cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزهپلی اورتان (PU)4cmتماس بگیرید
سقفیگالوانیزهپلی اورتان (PU)4cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزه/آلوزینکپلی اورتان (PU)5cmتماس بگیرید
سقفیگالوانیزه/آلوزینکپلی اورتان (PU)5cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزه/آلوزینکپلی اورتان (PU)6cmتماس بگیرید
سقفیگالوانیزه/آلوزینکپلی اورتان (PU)6cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزه/آلوزینکپلی اورتان (PU)8cmتماس بگیرید
سقفیگالوانیزه/آلوزینکپلی اورتان (PU)8cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزه/آلوزینکپلی اورتان (PU)10cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزه/آلوزینکپلی اورتان (PU)15cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزه/آلوزینکپلی اورتان (PU)20cmتماس بگیرید
نوع پانلنوع ورقنوع فومضخامت فومقیمت
دیواری گالوانیزه/آلوزینکاکس پی اس (XPS)3cmتماس بگیرید
سقفی گالوانیزه/آلوزینکاکس پی اس (XPS)3cmتماس بگیرید
دیواری گالوانیزه/آلوزینکاکس پی اس (XPS)4cmتماس بگیرید
سقفی گالوانیزه/آلوزینکاکس پی اس (XPS)4cmتماس بگیرید
دیواری گالوانیزه/آلوزینکاکس پی اس (XPS)5cmتماس بگیرید
سقفی گالوانیزه/آلوزینکاکس پی اس (XPS)5cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزه/آلوزینکاکس پی اس (XPS)6cmتماس بگیرید
سقفیگالوانیزه/آلوزینکاکس پی اس (XPS)6cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزه/آلوزینکاکس پی اس (XPS)8cmتماس بگیرید
سقفیگالوانیزه/آلوزینکاکس پی اس (XPS)8cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزه/آلوزینکاکس پی اس (XPS)10cmتماس بگیرید
سقفیگالوانیزه/آلوزینکاکس پی اس (XPS)10cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزه/آلوزینکاکس پی اس (XPS)15cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزه/آلوزینکاکس پی اس (XPS)20cmتماس بگیرید
نوع پانلنوع ورقنوع فومضخامت فومقیمت
دیواریگالوانیزه/آلوزینکپلی استایرن (EPS)3cmتماس بگیرید
سقفیگالوانیزه/آلوزینکپلی استایرن (EPS)3cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزه/آلوزینکپلی استایرن (EPS)4cmتماس بگیرید
سقفیگالوانیزه/آلوزینکپلی استایرن (EPS)4cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزه/آلوزینکپلی استایرن (EPS)5cmتماس بگیرید
سقفیگالوانیزه/آلوزینکپلی استایرن (EPS)5cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزه/آلوزینکپلی استایرن (EPS)6cmتماس بگیرید
سقفیگالوانیزه/آلوزینکپلی استایرن (EPS)6cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزه/آلوزینکپلی استایرن (EPS)8cmتماس بگیرید
سقفیگالوانیزه/آلوزینکپلی استایرن (EPS)8cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزه/آلوزینکپلی استایرن (EPS)10cmتماس بگیرید
سقفیگالوانیزه/آلوزینکپلی استایرن (EPS)10cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزه/آلوزینکپلی استایرن (EPS)15cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزه/آلوزینکپلی استایرن (EPS)20cmتماس بگیرید
نوع پانلنوع ورقنوع فومضخامت فومقیمت
دیوارییک رو ورق/ یک رو فویلپلی استایرن (EPS)3cmتماس بگیرید
سقفییک رو ورق/ یک رو فویلپلی استایرن (EPS)3cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/ یک رو فویلپلی استایرن (EPS)4cmتماس بگیرید
سقفییک رو ورق/ یک رو فویلپلی استایرن (EPS)4cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/ یک رو فویلپلی استایرن (EPS)5cmتماس بگیرید
سقفییک رو ورق/ یک رو فویلپلی استایرن (EPS)5cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/ یک رو فویلپلی استایرن (EPS)6cmتماس بگیرید
سقفییک رو ورق/ یک رو فویلپلی استایرن (EPS)6cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/ یک رو فویلپلی استایرن (EPS)8cmتماس بگیرید
سقفییک رو ورق/ یک رو فویلپلی استایرن (EPS)8cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/ یک رو فویلپلی استایرن (EPS)10cmتماس بگیرید
سقفییک رو ورق/ یک رو فویلپلی استایرن (EPS)10cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/ یک رو فویلپلی استایرن (EPS)15cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/ یک رو فویلپلی استایرن (EPS)20cmتماس بگیرید
نوع پانلنوع ورقنوع فومضخامت فومقیمت
دیوارییک رو ورق/یک رو فویلاکس پی اس (XPS)3cmتماس بگیرید
سقفییک رو ورق/یک رو فویلاکس پی اس (XPS)3cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/یک رو فویلاکس پی اس (XPS)4cmتماس بگیرید
سقفییک رو ورق/یک رو فویلاکس پی اس (XPS)4cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/یک رو فویلاکس پی اس (XPS)5cmتماس بگیرید
سقفییک رو ورق/یک رو فویلاکس پی اس (XPS)5cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/یک رو فویلاکس پی اس (XPS)6cmتماس بگیرید
سقفییک رو ورق/یک رو فویلاکس پی اس (XPS)6cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/یک رو فویلاکس پی اس (XPS)8cmتماس بگیرید
سقفییک رو ورق/یک رو فویلاکس پی اس (XPS)8cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/یک رو فویلاکس پی اس (XPS)10cmتماس بگیرید
سقفییک رو ورق/یک رو فویلاکس پی اس (XPS)10cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/یک رو فویلاکس پی اس (XPS)15cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/یک رو فویلاکس پی اس (XPS)20cmتماس بگیرید

 

نوع پانلنوع ورقنوع فومضخامت فومقیمت
دیوارییک رو ورق/یک رو فویلپلی اورتان (PU)2cmتماس بگیرید
سقفییک رو ورق/یک رو فویلپلی اورتان (PU)2cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/یک رو فویلپلی اورتان (PU)3cmتماس بگیرید
سقفییک رو ورق/یک رو فویلپلی اورتان (PU)3cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/یک رو فویلپلی اورتان (PU)4cmتماس بگیرید
سقفییک رو ورق/یک رو فویلپلی اورتان (PU)4cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/یک رو فویلپلی اورتان (PU)5cmتماس بگیرید
سقفییک رو ورق/یک رو فویلپلی اورتان (PU)5cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/یک رو فویلپلی اورتان (PU)6cmتماس بگیرید
سقفییک رو ورق/یک رو فویلپلی اورتان (PU)6cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/یک رو فویلپلی اورتان (PU)8cmتماس بگیرید
سقفییک رو ورق/یک رو فویلپلی اورتان (PU)8cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/یک رو فویلپلی اورتان (PU)10cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/یک رو فویلپلی اورتان (PU)15cmتماس بگیرید
دیوارییک رو ورق/یک رو فویلپلی اورتان (PU)20cmتماس بگیرید

 

نوع پانلنوع ورقنوع فومضخامت فومقیمت
دیواریگالوانیزه/آلوزینکپشم سنگ5cmتماس بگیرید
سقفیگالوانیزه/آلوزینکپشم سنگ5cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزه/آلوزینکپشم سنگ10cmتماس بگیرید
سقفیگالوانیزه/آلوزینکپشم سنگ10cmتماس بگیرید
دیواریگالوانیزه/آلوزینکپشم سنگ15cmتماس بگیرید

نمودار تغییرات قیمت

مشاوره و خرید ساندویچ پانل

کارشناس فروش لواسانی

کارشناس فروش: خانم لواسانی

شماره تماس: 09129412344

ساعات پاسخ گویی: 8:30 الی 20:30

کارشناس فروش رادفر

کارشناس فروش: خانم رادفر

شماره تماس: 09356387008

ساعات پاسخ گویی: 8:30 الی 20:30

پروژه های مرکز پانل

درخواست مشاوره و استعلام قیمت​

مرکز پانل قیمت

مرکزپانل در خانواده‌ای کوچک متولد و در کنار این خانواده رشد کرد. 5 سال با تمام فراز و نشیب‌ها در کنار هم از هر سد و دیواری گذشتیم تا به جایگاه فعلی رسیدیم و امروز در مسیری پیش می‌رویم که تک به تک اعضای این خانواده برای هموار شدن آن، زحمت کشیده‌اند.

مقالات ساندویچ پانل

پانل بتنی
مقالات

ساندویچ پانل بتنی

شاید برایتان جالب باشد که چه طور مصالحی مثل ساندویچ پانل می‌تواند با بتن ترکیب شود. در ادامه قصد داریم به شرح کامل جزئیات ساندویچ

بیشتر بخوانید>>
ساندویچ پانل گالوانیزه
مقالات

ساندویچ پانل گالوانیزه

همگی ما حداقل یکبار نام گالوانیزه یا ورق گالوانیزه را شنیده‌ایم به خصوص در ساختمان‌های قدیمی که سیستم لوله کشی آن با استفاده از ورق

بیشتر بخوانید>>
No more posts to show

سوالات متداول